งานวิจัย/ศูนย์บ่มเพาะ

งานวิจัยครู ประจำปี การศึกษา 2562

รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปี 2561

...

งานวิจัยนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่2

...

โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่3

คุณธรรมอัตลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช

งานวิจัยครู ที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี การศึกษา 2560

งานวิจัยครู ที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี การศึกษา 2559

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการตลาดโดยใช้เกม
ประกวดระดับจังหวัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Student tcams achievement division (STAD) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จ.ระยอง