งานวิจัย/ศูนย์บ่มเพาะ

...

งานวิจัยนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่2

...

โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่3

คุณธรรมอัตลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช

งานวิจัยครู ที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี การศึกษา 2560

งานวิจัยครู ที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี การศึกษา 2559

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการตลาดโดยใช้เกม
ประกวดระดับจังหวัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Student tcams achievement division (STAD) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช จ.ระยอง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดแสดงสินค้า
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การจัดแสดงสินค้า นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายพาณิชย์
โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีัฒนเวช
ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของสารเสพติดในวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช