ฝ่ายผู้บริหาร

นางสมศรี มาลีเวช
ผู้รับใบอนุญาต

นายศิริศักดิ์ มาลีเวช
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

นางชิดชนก มาลีเวช
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางวราภรณ์ เพศประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวณัชชรีย์ คำไพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริงานทั่วไป