ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยและวินัยการจราจร

กิจกรรมใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันแม่